STERK IN ONTWERP VAN HUISSTIJL EN WEBSITES.
Bitterblond is een ontwerpbureau gevestigd in de prachtige en inspiratievolle stad Barcelona. In deze rijke omgeving van licht, kleur en kunst, waar verleden en heden elkaar in harmonie omarmen, vinden wij onze inspiratie. Bitterblond heeft alles onder één dak en verzorgt het complete ontwerppakket. Van wervelende communicatie op papier, pixelprecieze websites en professionele promotiefilm tot en met toonaangevende beursstands. Dit alles tegen scherpe tarieven en voorzien van een persoonlijke stempel. Ons bureau heeft ervaring met zowel kleine als grote projecten. We werken voor uiteenlopende bedrijven in diverse branches.

DENKEN, DURVEN ÉN DOEN
Bitterblond zoekt altijd naar die ene unieke oplossing voor elk communicatie vraagstuk. Daarbij hanteert ons team van experts een servicegericht en persoonlijke aanpak zonder te vervallen in templates of standaardoplossingen. Wij staan garant voor een constante uitstekende kwaliteit, met altijd weer die ietwat eigenzinnige bitterblond-signatuur. Lees meer >>


U kunt bij ons terecht voor:

 

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van bitterblond .
1.2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en bitterblond.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door bitterblond gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door bitterblond verrichtte handelingen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met bitterblond verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van bitterblond en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen bitterblond en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1. De door bitterblond gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat bitterblond een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de begroting als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden bitterblond eerst nadat deze schriftelijk door bitterblond zijn bevestigd.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en bitterblond zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht bitterblond niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. Bitterblond stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Bitterblond bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.
3.7. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.8. Het indienen van bezwaren bij bitterblond geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

ARTIKEL 4. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Bitterblond zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal bitterblond de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door bitterblond mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3. Een door bitterblond opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient bitterblond in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
4.4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van bitterblond.
4.5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien bitterblond, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van bitterblond zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4.6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan bitterblond te worden meegedeeld.

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN
5.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan bitterblond, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
5.2. Indien bitterblond op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan bitterblond namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
5.3. Indien bij de uitvoering van de opdracht bitterblond volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
5.4. Bitterblond is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden met kennisgeving door bitterblond doorgevoerd.
5.5. Bitterblond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

ARTIKEL 6. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
6.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan bitterblond. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend bitterblond daartoe bevoegd.
6.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is bitterblond te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van bitterblond openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door bitterblond tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van bitterblond, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens
6.6. Door bitterblond of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van bitterblond.

ARTIKEL 7. GEBRUIK EN LICENTIE
7.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen
ingevolge de overeenkomst met bitterblond, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan bitterblond bekend te zijn gemaakt.
7.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van bitterblond niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
7.3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van bitterblond veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
7.4. Bitterblond heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 8. HONORARIUM
8.1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die bitterblond voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
8.2. Indien bitterblond door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door bitterblond gehanteerde honorariumtarieven.
8.3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft bitterblond na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een register-accountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

ARTIKEL 9. BETALING
9.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door bitterblond nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een 2% rente per maand verschuldigd. Alle door bitterblond gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incasso¬bureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-
9.2. Bitterblond heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
9.3. De opdrachtgever verricht de aan bitterblond verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan bitterblond heeft verstrekt.
9.4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

ARTIKEL 10. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
10.1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
10.2. Indien de overeenkomst door bitterblond wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond
waarvan van bitterblond redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
10.3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door bitterblond op eigen naar voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
10.4. Zowel bitterblond als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft bitterblond het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
10.5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door bitterblond zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat bitterblond ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die bitterblond vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.6. Wanneer de werkzaamheden van bitterblond bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste twee weken.

ARTIKEL 11. GARANTIES EN VRIJWARINGEN
11.1. Bitterblond garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
11.2. De opdrachtgever vrijwaart bitterblond of door bitterblond bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
11.3. De opdrachtgever vrijwaart bitterblond voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

ARTIEK 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Bitterblond is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp, (technische)tekening of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
12.2. Bitterblond is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van bitterblond aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Aansprakelijkheid van bitterblond voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van bitterblond is de aansprakelijkheid van bitterblond voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de bitterblond gemaakte kosten.
12.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 3 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
12.5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan bitterblond niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN
13.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met bitterblond gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
13.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
13.3. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
13.4. Op de overeenkomst tussen bitterblond en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen bitterblond en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar bitterblond is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van bitterblond.

ARTIKEL 14. VIDEO PRODUCTIES
14.1. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Bitterblond hanteert een vergoeding van € 0,25 per gereden km.
14.2. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra.
Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
14.3. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen

ARTIKEL 15. WEBDESIGN EN HOSTING
15.1. Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Bitterblond garandeert op generlei wijze dat het door bitterblond gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
15.2. Overtredingen, het is de opdrachtgever niet toegestaan bitterblond of andere klanten schade toe te brengen op welke manier dan ook. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de faciliteiten te misbruiken voor het versturen van spam, aanvallen op websites/servers, of andere misdragingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met de door bitterblond beschikbaar gestelde diensten handelingen uit te voeren die in strijd zijn met de wet of de algemene voorwaarden van bitterblond. De opdrachtgever is ten alle tijd verantwoordelijk voor de diensten die op uw website worden uitgevoerd.
15.3. De opdrachtgever is te alle tijde zelf aansprakelijk voor eventuele schade die Bitterblond of andere internetgebruikers en derden oplopen als gevolg van de onder artikel 15.2. genoemde overtredingen.

ARTIKEL 16. DRUKWERK
16.1. Bitterblond drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is bitterblond op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
16.2. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 17. DIGITALE BESTANDEN
17.1. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de uiteindelijke opdracht (door) gestuurd wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van de digitale bestanden ligt altijd volledig bij de opdrachtgever.

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met bitterblond© Bitterblond 2013 | Algemene voorwaarden | Sitemap | Contact